Klachtenregeling

Binnen SKOSS hebben de scholen een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruikmaken. Het uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijken in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht kan dus niet bij de directeur of het bestuur terecht, voordat de ouder met de desbetreffende leerkracht hierover heeft gesproken.

Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur.

Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit:

  1. De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
  2. Vinden de ouders en/of leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen. Ook hier bestaat namelijk het gevaar dat het gezag van de leerkracht ondermijnd wordt.
  3. Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Dit zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Voor vragen en/of opmerkingen waarmee ouders niet bij een leerkracht of de directeur denken terecht te kunnen heeft de school tenminste een contactpersoon.

Naast deze contactpersonen kent de SKOSS een vertrouwenspersoon. Zaken voor deze persoon liggen voornamelijk op het vlak van lichamelijk geweld en/of letsel en seksuele intimidatie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Extern Vertrouwenspersoon SKOSS:

Laurina Geluk – van Amerongen
Prins Hendriklaan 78
3761 DX Soest

laurina.geluk@gmail.com
06-53717245