Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben de medewerkers van SKOSS inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen zijn ook een zeer belangrijke gesprekspartner. Op iedere school is er een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een combinatie van personeelsleden en ouders van onze scholen.

De leden van de GMR in het schooljaar 2023/2024

Mw. M. van der Starre, voorzitter Oudergeleding
Mw. M. van Stipdonk Oudergeleding
Mw. E. Kok Oudergeleding
dhr. GJ. Bril Personeelsgeleding
Mw. M. van den Dijssel Personeelsgeleding
Mw. R. Smits Personeelsgeleding
Mw. M. Hoeben-Kragt Secretariaat

Meest recente verslag